Hizmetlerimiz

HİZMETLERİMİZ

AİLE Hukuku

Aile ve Boşanma Hukuku kapsamında müvekkillerimize çekişmeli ve çekişmesiz boşanma süreçlerinde, velayet, nafaka, tazminat, malvarlığı taksimi konularında avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

avnebahatekren

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İşe iade davası, kıdem tazminatı ve fazla mesai gibi işçilik alacaklarına yönelik davalar, SGK priminin eksik yatırılması gibi hallerde açılacak hizmet tespit davaları ve işçilik alacakları ile ilgili arabuluculuk süreçlerinin yönetimi konularında hizmet verilmektedir.

avnebahatekren

Ticaret Hukuku

Ticari nitelikle sözleşmelerin hazırlanması ve yorumlanması, kambiyo senetlerine ilişkin uyuşmazlıklar(çek, poliçe, bono), şirket birleşmeleri, tacirler arasındaki ticari nitelikli sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin arabuluculuk ve dava süreçlerinin takibi konularında hizmet verilmektedir.

avnebahatekren

Gayrimenkul Hukuku

Arsa, arazi, apartman, daire ya da genel olarak bağımsız konut gibi taşınmazlara ilişkin olarak hazırlanacak sözleşmeler ile açılacak tapu iptali ve tescil davası, önalım davası, kamulaştırma davaları, tahliye ve ecrimisil talepli davalar ile izale-i şuyu davaları gibi gayrimenkul davaları konularında hizmet verilmektedir.

avnebahatekren

Tazminat Hukuku

Trafik Kazası, hekim hatası (malpraktis), iş yerinde psikolojik taciz (mobbing), iş kazası, haksız fiil ve suç nedenlerine dayalı olarak ortaya çıkan zararlara ilişkin açılmış ve/veya açılacak olan tazminat davaları konularında hizmet verilmektedir.

avnebahatekren

Miras Hukuku

Mirastan yoksunluğun tespiti davası, mirasçılık belgesinin iptali davası, muris muvazaasına dayalı tapu iptal ve tescil davası, terekenin tespiti davası, saklı paya ilişkin tenkis davası ile veraset işlemlerine yönelik hukuki süreçlerin takibi konularında hizmet verilmektedir.

avnebahatekren

Sağlık Hukuku

Doktor hatası ve hastane organizasyon hatasından kaynaklı olarak ortaya çıkan zararlara ilişkin açılan Malpraktis Davası/Doktor Hatası Nedeniyle Tazminat Davaları ile hizmet kusuruna ilişkin tespit talepleri ve kamu kurumları aleyhine idare mahkemesinde açılacak tam yargı davaları konularında hizmet verilmektedir.

avnebahatekren

İcra ve İflas Hukuku

Alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçlu şahsa ya da kuruma ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü şahıslardaki hak ve alacakların tespiti amacıyla gerekli araştırmaları yaparak başlatılan icra iflas takipleri, alacaklı-borçlu arasında gerçekleştirilecek borç tasfiye görüşmeleri ve taraflar arasında akdedilecek sulh protokolleri, iflas erteleme, alacaklı/borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için dava ve icra avukatlığı konularında hizmet verilmektedir.

avnebahatekren

Sözleşmeler Hukuku

Ticari işletmelere, işletmelerin ihtiyaçlarına göre çeşitli danışmanlık, franchising, yatırım, inşaat/taşeron, hizmet, kira, bakım, üretim, satış/ pazarlama, bayilik, mal alım satım, basın yayın, reklam/sponsorluk, organizasyon/etkinlik, yazılım, acente/tur satış sözleşmeleri gibi alanlarda hukuki danışmanlık konularında hizmet verilmektedir.

avnebahatekren

ceza Hukuku

Ceza Hukuku alanında, müvekkillerine soruşturma aşamasından itibaren gereksinim duyulan her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmetini Soruşturma ve dava öncesinden soruşturma ve davaların yürütülmesi ile infaz aşamasına kadar, cezai yaptırım riski olan tüm iş ve işlemlere ilişkin danışmanlık hizmeti verilmektedir.

avnebahatekren

İcra ve İflas Hukuku

Alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçlu şahsa ya da kuruma ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü şahıslardaki hak ve alacakların tespiti amacıyla gerekli araştırmaları yaparak başlatılan icra iflas takipleri, alacaklı-borçlu arasında gerçekleştirilecek borç tasfiye görüşmeleri ve taraflar arasında akdedilecek sulh protokolleri, iflas erteleme, alacaklı/borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için dava ve icra avukatlığı konularında hizmet verilmektedir.

avnebahatekren

Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku kapsamına giren tüm konu ve ihtilaflarda, hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri konularında hizmet verilmektedir.